Cultură şi învăţământ

 
Sectorul Cultură şi tradiţii:
Descoperirile arheologice din zonă arată faptul că aici au locuit geto-dacii începând cu secolul I î.Hr.
- monumente arheologice: 2 situri arheologice;12 puncte arheologice descrise astfel:
• „La Broşteanu" - a fost identificată şi cercetată o aşezare dacică din sec. I î.H.
• „La Grădinărie" - pe terasa nordică a pârâului Valea Neagră a fost descoperită şi cercetată parţial o aşezare cu niveluri de locuire din mai multe epoci: bronz, Hallstatt, sec II-III d.H., sec.VI-VII.
• pe teritoriul satului s-a găsit o monedă de bronz şi un tezaur de monezi imperiale romane din sec. II-III d.H.
• „Între Pâraie", în urma lucrărilor de desecări s-au descoperit materiale din epoca bronzului şi din sec. V-VII
• Ferma Legumicolă a fostului C.A.P., situată pe malul stâng al pârâului Valea Neagră. În perimetrul acesteia s-au descoperit vestigii aparţinând culturilor: Costişa, Nova, primei epoci a fierului, sec. IV-III î.H. şi civilizaţiei geto-dacice (sec. I î.H. - I d.H.)
• „S.M.A." - în acest punct a fost identificată o aşezare a dacilor liberi (sec. II - III d.H.)
• „Dealul Rusu"- aşezare Cucuteni
• „Dealul lui Stan". În acest punct s-au descoperit fragmente ceramice şi topoare de piatră specifice culturii Cucuteni
• „Humărie" - Fragmente ceramice care documentează în acest punct aşezări din sec. II - III d.H
• „Dealul Mocanului" - Din acest punct provin două topoare de silex specifice perioadei de tranziţie de la neolitic la epoca metalelor.
• „Deasupra Văruiţei" a fost descoperită şi cercetată o aşezare şi o necropolă din sec II - III d.H. Zona a fost declarată sit arheologic de interes naţional.
• „Silişte", aşezare cu mai multe niveluri de locuire din: bronz-cultura Nova, Hallstatt, sec II-III d.H., sec. V-VI, sec. VIII - IX. Şi această zonă a fost declarată sit arheologic
• La "Vărărie" a fost găsit un tezaur de dinari imperiali romani.
• Pe terasa superioară a râului Moldova, în apropierea satului Cârlig se află o aşezare cucuteniană din sec. II-III d.H. şi o necropolă feudală
• Pe Valea Moldovei, în apropiere de satul Roşiori, a fost identificată o aşezare din Neolitic, cultura Cucuteni
Comuna Dulceşti dispune de 2 Cămine culturale (Dulceşti), 1 bibliotecă comunală şi 1 bibliotecă şcolară (Dulceşti). Acestea îşi propun menţinerea spiritului de cultură în rândul cetăţenilor, mai ales pentru tânăra generaţie.
Pe teritoriul comunei există 4 biserici (3 ortodoxe şi 1 catolică) construite în diferite perioade: Biserica Pogorârea Sfântului Duh - sec. XVII cu transformări în sec XVIII şi XIX este obiectiv de patrimoniu. Moara Dulceşti datează din 1929.
Există 1 monument al eroilor, semn de cinstire a memoriei înaintaşilor căzuţi în luptă.
La sărbătorile de iarnă există manifestaţii spontane ale obiceiurilor tradiţionale care pot constitui suportul unui festival local.
 
Sectorul Artă:
Nu există o manifestare tipică şi specifică în domeniul artei populare tradiţionale.
Marea problemă a acestui sector o constituie faptul că preocupările de artă populară nu se transmit şi către generaţia următoare ceea ce pune în pericol continuitatea şi păstrarea vie a unor elemente valoroase de cultură a locurilor.
 
 Sectorul Educaţie:
Populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul de toate gradele, înscrisă la începutul anului şcolar (universitar) 2006/2007 a fost de 281 persoane din care 76 la grădiniţă, 101 în clasele I - IV, 104 în clasele I - VIII.
Situaţia şcolară în 2007
- Corhana: şcoală cu clasele I - IV, 25 elevi, 2 clase simultane (I + III, II + IV), 3 săli
- Roşiori: şcoală cu clasele I - IV, 14 elevi, 1 clasă simultană, 2 săli
- Cârlig: grădiniţă, 16 preşcolari, 1 grupă, 1 sală
- Dulceşti: grădiniţă, 32 preşcolari, 2 grupe, 2 săli
şcoală cu clasele I - X, 187 elevi, 9 săli (66 elevi în clasele I - IV, 93 elevi în clasele V - VIII, 28 elevi clasa IX SAM (tricotaje, confecţii)
Şcolile din Poiana şi Corhana au fost închise din lipsă de copii.
Şcolile nu dispun de sală de sport şi nici de teren de sport. La şcoala din Dulceşti există cabinete de fizico-chimie, matematică, atelier şcoală, bibliotecă şcolară organizate în sălile de clasă. Nu există însă laborator CDI. Urmează să fie realizat 1 cabinet de informatică.
Personalul angrenat în activitatea de învăţământ este de 33 persoane din care 28 cadre didactice.
Şcoala dispune de 1 microbuz şi va mai primi încă 1 în 2007 pentru transportul copiilor la şcoală
Sistemul de educaţie se cere modernizat pentru a corespunde exigenţelor de construire a carierei profesionale impuse de statutul de cetăţean european. Este necesară o şcoală nouă la standarde europene, dar nu este identificat terenul pe care s-ar putea amplasa.