Economia

 
Sectorul Industrie:
Există o oarecare activitate industrială în localitate. Sunt reprezentate ramurile: morărit, mecanică generală, utilaje de prelucrare a lemnului, lucrări de instalaţii tehnico-sanitare. Totuşi, există importante oportunităţi de valorificat industrial în zonă.
 
Sectorul Agricultură:
Comuna dispune de o suprafaţă agricolă de 3.985 ha din care: 3.562 ha teren arabil, 3 ha fâneţe, 333 ha păşuni, 28 ha vii şi 59 ha livezi, 28 ha vii. Principalele culturi abordate sunt porumb (1.265 ha, 5.171 t), grâu (626 ha, 1.874 t), cartofi (102 ha, 2.040 t), secară, floarea soarelui, sfeclă le de zahăr (17 ha, 425 t), legume (37 ha, 303 t), fructe (26 ha, 247 t).
În ceea ce priveşte culturile de câmp se constată că, deşi terenul are o fertilitate peste medie, tehnologiile aplicate nu sunt corespunzătoare. Mecanizarea se face cu timiditate şi numai unde se impune, din cauza costurilor ridicate în raport şi nivelul veniturilor înregistrate prin valorificarea recoltelor. Deşi majoritatea populaţiei îşi câştigă existenţa de pe urma agriculturii nivelul de trai este coborât. De aceea o parte importantă din populaţia activă a plecat la lucru în străinătate, în special în Italia şi Spania.
Activităţile de prelucrare primară a produselor agricole (mori pentru cereale şi nutreţuri combinate) sunt slab reprezentate. Există 2 mori care asigură necesarul casnic al populaţiei locale de făină şi mălai. Nu există iniţiative de construire a unor afaceri bazate pe prelucrarea unor cantităţi mari de recolte pentru un comerţ masiv sau pentru o combinare adecvată cu creşterea animalelor în regim intensiv, deşi în localitate există o experienţă importantă în domeniu.
În gospodăriile populaţiei există activităţi de creştere a animalelor pentru satisfacerea nevoilor alimentare proprii fiecărei gospodări
O suprafaţă amenajată de luciu de apă şi încă 40 ha amenajabile valorifică potenţialul pentru piscicultură.
Din 1.662 locuitori populaţie activă în comună un număr de 1.092 activează în diferite ramuri ale agriculturii.
 
Sectorul Silvicultură:
Pe teritoriul comunei există 918 ha pădure pe teritoriul comunei administrate de Ocolul silvic Roman. Este necesară abordarea cu atenţie a acestui sector deoarece pădurea contribuie în mod esenţial la menţinerea aerului ionizat favorabil sănătăţii umane.
esenţial la menţinerea aerului ionizat favorabil sănătăţii umane.
 
Sectorul Comerţ:
Se pot evidenţia următoarele aspecte:
Comerţul cu ridicata se realizează cu produse agricole (cereale, făină, nutreţuri combinate) în cele mai apropiate târguri: Bozeni (duminica), Roman (marţi), Tupilaţi (sâmbăta) şi Săbăoani (sâmbăta). Există 1 punct de colectare a laptelui.
Comerţul cu amănuntul satisface nevoile locale de produse industriale, produse alimentare, alimentaţie publică. Spaţiile comerciale sunt plasate de regulă în locuinţe sau în spaţii închiriate.
Cifra de afaceri realizată de firmele în domeniu a înregistrat o evoluţie diferită ca ritm de la un an la altul.
Structura sortimentală a produselor comercializate pe plan local este următoarea: produse alimentare de bază, băuturi alcoolice şi nealcoolice, confecţii, bunuri de uz casnic, materiale de construcţii etc.
 
Sectorul Servicii:
Nici aceste activităţi nu au o reprezentativitate. Funcţionează 1 atelier de reparaţii auto (şi vopsitorie).
De asemenea, funcţionează un dispensar veterinar cu farmacie veterinară pentru servicii de sănătate a animalelor din gospodăriile cetăţenilor.
Este şi o fabrică de componente de piese auto.
 
Sectorul (Agro)turism:
Această activitate nu este reprezentată în comună deşi prezintă un potenţial deosebit în legătură cu activităţi de pescuit, vânătoare sau alte sporturi (golf, echitaţie ...).
 
 Sectorul Construcţii:
În comună ritmul construcţiilor este în creştere şi funcţionează 1 firmă specializată în construcţii.
Există un puternic potenţial de construcţii în comună
 
 Mediul de afaceri:
Nu se poate spune că există un mediu de afaceri local. Iniţiativele de înfiinţare şi dezvoltare a unor activităţi comerciale sunt legate mai degrabă de satisfacerea unor nevoi stringente şi nu de valorificarea unor oportunităţi, de creştere a valorii adăugate etc.
Nu există o cultură antreprenorială nici o informare asupra oportunităţilor, programelor de finanţare, formelor de încurajare a iniţiativelor de dezvoltarea a unor afaceri.
Este necesară o puternică „infuzie" de cunoştinţe în domeniul administrării afacerilor şi al valorificării potenţialului economic local.